Projekt­menedzsment

A projektmenedzsment magába foglalja a (i) szabályozási környezet feltérképezését, a szabályozás szükség esetén való módosítá­sát; a (ii) tervezés menedzsmentet (tervezői szerződések előkészítése, terv­dokumentá­ció és kereskedelmi bérlői terv készítése), az (iii) engedélyek menedzselését; a (iv) projekt le­bonyolítói és projekt menedzs­ment feladatok ellátását (be­ruházói képviselet ellátása, terület előkészítési feladatok megszervezése, tenderezés elő­készítése és bonyolítása, kivitelezői szerződések előkészítése és meg­kötése, műszaki ellenőrzés meg­szervezése és koordinációja, kivitelezés felügyelete és irányítása, projekt ütemezés felállítása és felügyelete), a (v) költségek kontrollingját és menedzsmentjét, a (vi) szerződés menedzsmentet, az (vii) üzleti terv aktualizálását, nyomon követését, a (viii) kereskedelmi bérlői szerződések és bérlőkoordináció menedzselését, valamint a (ix) a beruházói döntések előkészítését.

Tervezés és engedélyezés menedzsment

A kiválasztott tervező munkájának folyamatos nyomon­követése, a készülő tervek menet közbeni ellenőrzése és a meg­rendelői szempontok érvényesülésé­nek biztosítása a teljes beruházás sikere szempontjából kulcs­fontosságú. Ennek érdekében a teljes tervezési időszak során heti rendszerességű, minden érintett szakág be­vonásával meg­tartott tervezői kooperációkon az LCP Development szakértő munka­társai biztosítják a meg­rendelő elvárásainak és a jóvá­hagyott üzleti tervnek minden tekintetben megfelelő tervek elkészítését.

A tervek elkészültét követően az LCP Development koordinálja és lebonyolítja a fej­lesztések meg­valósításához szükséges valamennyi (építésügyi, településképi, környezet- és természet­védelmi, tűzvédelmi, vízügyi, műszaki biztonsági, villamosenergia-ipari, útügyi, légügyi, bányakapitány­sági, ingatlan-nyilvántartási stb.) hatósági eljárást, biztosítja azok során a megrendelő képviseletét, továbbá a teljes folyamatot adminisztrálja és dokumentálja, kezeli a különböző dokumentációs rend­szereket (ÉTDR, E-közmű, Cégkapu, E-Papír, OÉNY), általános és szakági elektronikus építési napló felületeket.

Projekt lebonyolítói feladatok ellátása

A koncepció alkotástól a használatbavételi engedély megszerzéséig a teljes beruházási folyamat során az LCP Development pro­aktívan koordinálja a beruházási folyamat szereplőinek tevékenységét, teljes körűen menedzseli a beszerzési folyamato­kat, ennek keretében össze­állítja a tender­dokumentációt, javaslatot tesz a meg­hívandó szereplőkre vonatkozóan, kiértékeli és össze­hasonlítja a beérkezett ajánlatokat, részt vesz az ártárgyalásokon, javaslatot tesz a meg­rendelő felé és segítséget nyújt a szerződéskötéshez. A projekt összes fázisában biztosítja a meg­rendelő szakmai képviseletét, az elfogadott üzleti terv, az ütemterv maradéktalan betartását, a költségek folyamatos kontrolling­ját, támogat­ja a szükséges meg­rendelői döntések meg­hozatalát és aktívan közre­működik a folyamat során szükséges közmű­szolgáltatói hozzá­járulások és a használatba­vételi engedély meg­szerzésében.

Kivitelezés felügyelete és irányítása

A kivitelezés során az LCP Development elvégzi a helyszíni kivitelezés­koordinációs feladatokat, biztosítja a hatósági elő­írások­nak, engedélyek­nek és az ezekhez tartozó műszaki terveknek megfelelő, az elvárt minőségben történő kivitelezést. Ennek keretében a heti rendszerességű, a generál­kivitelező és a fontosabb al­vállalkozók, a műszaki ellenőr, valamint a tervező be­vonásával meg­­tartott kivitelezési kooperáció­kat tart, azokat részletesen dokumentálja, hetente több alkalommal bejárja az építkezést, szakági kollégái és a műszaki ellenőr be­vonásával havi előre­haladási riportot állít össze a meg­rendelő felé. Folyamatosan nyomon követi a részletes kivitelezési ütemtervet, a pénzügyi ütemtervet, és megteszi az esetleges határidő csúszások orvoslásához szükséges intéz­kedéseket.

Költség és szerződésmenedzsment

A fejlesztés előkészítése, tervezése és megvalósítása során egyaránt kiemelten fontos a projekt jóváhagyott üzleti tervében rögzített költségkeretek és ütemezés be­tartása. Az LCP Development már a be­ruházás elő­készítésénél kellő időt és energiát fordít a minél pontosabb, körül­tekintőbb költség­becslés elkészítésére, a költség­vetést befolyásoló kockázatok fel­tárására. A folyamatok előre­haladásával egyre pontosabb költség­tervek készülnek, közülük a leg­fontosabb, és a beruházás költségeinek jelentős hányadát képezi kivitelezői költségvetés. A tervezés és megvalósítás során az LCP Development folyamatosan biztosítja a költség­vetés betartását, megvizsgálja az esetleges pót­munka igényeket, szükség esetén részt vesz a szerződés­módosítások elkészítésében. A beruházáshoz kapcsolódó szerződésekben meghatározott feltételek teljesülését nyomon követi, a szükséges lépések meg­tételére kellő időben felhívja a megrendelő és a beruházás további szereplőinek figyelmét.