Ingatlan­fejlesztés

Az ingatlanfejlesztés egy többlépcsős, komplex folyamat, mely magába fogalja a:
  • Piackutatást;
  • Legértékesebb és legjobb hasznosítás elemzést;
  • Többlépcsős megvalósíthatósági tanul­mány készítését,
    • Üzleti tervezést és megtérülés­számítást,
    • Koncepciótervezést és tervezői program összeállítását, valamint;
  • Projektmenedzsmentet és műszaki lebonyolítást.
Az LCP Development egy kézből nyújtja valamennyi feladatkör összehangolt menedzsmentjét professzionális szakmai hátérrel rendelkező (mind műszaki, mind gazdasági) szakembereinek köszönhetően, valamint széleskörben támaszkodik speciális piacismerettel és szaktudással rendelkező külső szakértőkre.

Legértékesebb és legjobb hasznosítás elemzés

Széleskörű piackutatási adatokra támasz­kodó, legértékesebb és legjobb hasznosítás elemzést követően nyílik lehetőség egy optimális megtérülést biztosító ingatlan­fejlesztés meg­valósításá­nak megbízható elő­készítésére. Az elemzés elsődleges célja, hogy a helyi építési övezeti előírások által megengedett ingatlan­fejlesztési alter­natívák körét leszűkítse és a leg­jövedelmezőbbeket feltárja, hogy azokat egy meg­valósíthatósági tanulmány keretén belül tovább, alaposabban lehessen elemezni, eljutva az ingatlan legértékesebb és legjobb hasznosítását jelentő projekthez.

Megvalósíthatósági tanulmány készítés és üzleti tervezés

A legértékesebb és legjobb hasznosítás elemzés alapján kidolgozott meg­valósítható­sági tanulmány részletesen vizsgálja az ingatlan makró- és mikro­lokációját, közlekedési kapcsolatait, közműveit, aktuális műszaki állapotát, helyi építési és egyéb speciális jogi szabályozáso­kat, az ingatlan aktuális pénzügyi mutatóit, a fejlesztendő ingatlantípus piacát, versenytársakat, létre­hozható optimális bruttó és értékesíthető / bér­beadható terület nagyságát, a helyszín vásárlóerejét, elérhető átlagos fajlagos eladási árakat / bérleti díjakat, hozamszinteket, a kész ingatlan piaci értékét, a beruházás költségvetését, ütemezését, valamint a projektet jellemző megtérülési mutatókat. Részletesen kidogozott alternatív kon­cepciók össze­hasonlító vizsgálatával megmutatja a legjobb meg­térülést biztosító változatot és konkrét javaslatot tesz a projekt meg­valósíthatóságára, össze­tételére, ütemezésére és pénzügyi elvárásaira. A meg­valósíthatósági tanul­mány minden esetben választ ad felmerülő kérdésekre, kockázatok­ra és a meg­valósíthatóságra.

Koncepciótervezés és tervezői program összeállítása

A megrendelői szándék tisztázását és megvalósíthatósági tanulmányban elfogadott alapvetések rögzítését követően egy részletesen kidolgozott koncepció­tervben kidolgozásra kerül a telekalakítás, a telken belüli épületelhelyezés helyszín­rajza, az alaprajzi elrendezés minden funkció méretének, épületen belüli elhelyez­kedésének bemutatásával, a tartó­szerkezeti, épületgépészeti és elektromos rendszerek alapjainak meg­határozásával, ennek során figyelembe véve a szabályozás­ból, a közműellátásból, az energetikai koncepció­ból adódó elvárásokat. A koncepció­terv részeként metszetek, tömegvázlatok, közlekedési és zöld­területi koncepciók is készülnek, továbbá egy részletes tervezői programban szövegesen is rögzítésre kerül minden lényeges műszaki paraméter is.

Projekt struktúra és ütemezés készítés

A koncepció elfogadását követően meg­határozás­ra kerülnek a projekt meg­valósításá­hoz szükséges lépések, az ingatlan részletes felmérésének, előkészítő munkáinak fel­térképezésé­vel kapcsolatos teendők, a szabályozási környezet rendezésének feladatai, a tervező kiválasztásának módja, a tervezés szakaszai, a kivitelező kiválasztásának módja, és a kivitelezés típusa és ütemei. Ennek ismereté­ben történik meg a bevonandó szereplők körének meghatározása, referenciák, tapasztala­tok, rendelkezésre álló erő­források és egyéb szakmai elvárások alapján. A teljes folyamat megfelelő át­tekintése érdekében kiemelt fontosságú az egész beruházást átívelő, az előkészítő munkáktól a kulcsrakész átadásig egyre növekvő részletezett­séggel kidolgozott ütem­terv elkészítése és folyamatos frissítése.